کاشت Mix (پودر و ژل)

آموزش کاشت ناخن

همان دوام پودر را داراست با این تفاوت که حالت براق و شیشه ای دارد. این کاشت بدون لاک و دیزاین به خودی خود زیباست.